Chili24.pl
Regulamin
I. Informacje ogólne.

1. Sklep internetowy Chili24.pl, działający pod adresem www.chili24.pl, oraz jego subdomenach jest własnością oraz jest prowadzony przez ABE Dystrybucja Sp. z o. o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000767640.

2. Chili24.pl działa pod adresem: Kokotów 812D 32-002, woj. małopolskie i posiada NIP o nr. 679-317-99-64, nr konta 64 1240 4432 1111 0010 2866 5422.

3. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych realizacją Zamówień za pośrednictwem Platformy Chili24.pl jest możliwy:

a) drogą telefoniczną pod nr. tel. 881-544-544 (w godz. 7:00-15:00);

b) przez adres poczty elektronicznej: bok@chili24.pl;

c) drogą pocztową na adres Sprzedawcy z dopiskiem Chili24.pl.

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to ABE Dystrybucja Sp. z o. o.

Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Platformie Chili24.pl – rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym www.chili24.pl służącą do prezentacji towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz składaniu i ewidencjonowaniu Zamówień.

Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej.

Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się na Platformie Chili24.pl wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Dostawcy – należy przez to rozumieć (i) podaną na Platformie Chili24.pl firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”), Pocztę Polską, (ii) pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”).

Sprzedawca zapewnia dostarczanie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na Platformie Chili24.pl podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru oraz w zakładce: czas i koszty realizacji zamówienia.

Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

Zamówienia składane i ewidencjonowane na Platformie Chili24.pl realizowane są w siedzibie Chili24.pl.


II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień.

1. Korzystanie z Platformy Chili24.pl jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC;

b. szerokopasmowe łącze internetowe;

c. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron www;

d. aktywne konto e-mail.

2. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail – wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Platformy Chili24.pl.

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego na Platformie Chili24.pl poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

Login i hasło mają charakter poufny.

3. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

4. Zamawiający składa Zamówienie na Platformie Chili24.pl. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia.

W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający powinien potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu. Sprzedawca może zrezygnować z procedury potwierdzania w przypadkach realizacji kolejnych Zamówień tego samego Zamawiającego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do Zamówień składanych za pomocą Platformy Chili24.pl jest siedziba firmy. Adres siedziby firmy wskazany jest każdorazowo na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT. Zamawiający akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i paragonów drogą elektroniczną, na wskazany w Zamówieniu, adres e-mail.

7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

c. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,

d. powyżej 25 kg – tj. zamówień gabarytowo i kosztowo przekraczających możliwości wysyłki w podanej na stronie kwocie.

Zamówienia powyżej 25-30 kg wysyłamy Rabenem, tj. koszt od 70 zł w górę.

8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.

9. Dokonywanie Zamówień za pomocą Platformy Chili24.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja uzależniona jest od wybranej przez Zamawiającego opcji dostawy spośród tych dostępnych i określonych na Platformie Chili24.pl.

10. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Towarów bez wad oraz do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 16. poniżej.

12. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu a dokumenty potwierdzające zawarcie umowy sprzedaży przesyła drogą mailową, są to:

a. paragon fiskalny lub faktura VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia,

oraz

b. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

13. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

14. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

15. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu technologii Platformy Chili24.pl są przechowywane przez system informatyczny Platformy Chili24.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu technologii Platformy Chili24.pl.

16. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

17. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

18. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

19. Zamieszczone na Platformie Chili24.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. Sprzedawca dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Zamawiający ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

20. Sprzedawca informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych na Platformie Chili24.pl. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.

21. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do limitowania sprzedaży dla klienta. Warunek ten dotyczy produktów w promocji oznaczonych znakiem „Super cena”, „Produkt z gazetki” „%” „Ceny w dół” lub innym oznaczeniem ceny promocyjnej oferowanego produktu. 


III. Zasady płatności

1. Aktualnie dostępne formy płatności są określone na Platformie Chili24.pl w zakładce: formy płatności.

2. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa.

3. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz Ceny za Towar ponosi Zamawiający, są podawane na Platformie Chili24.pl przy składaniu Zamówienia. Koszty te są orientacyjne i mogą ulec zmianie przy większych zamówieniach (od 25 kg, wraz z zabezpieczeniem, wypełnieniem przesyłki).
 

IV. Dostawa

1. Kupujący może wybrać jeden ze sposobów dostawy wskazanych przy opisie zamówienia z określoną w nich ceną za dostawę.

2. Zasady dostawy, w tym cena, określone są przy informacji o sposobach dostawy. Kupujący może te Zasady przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

3. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem oraz o potwierdzenie tej osobie odbioru zamówionego towaru.

4. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę odpowiedniego Protokołu Zwrotu.

5. Wszelkie inne niezgodności i uszkodzenia przesyłki należy niezwłocznie zgłaszać, wraz ze zdjęciami na adres mailowy: bok@chili24.pl. W przypadku roszczeń dotyczących uszkodzonego towaru, zdjęcie uszkodzonej przesyłki, uszkodzonego produktu w paczce jest niezbędne.
 

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć za pomocą poczty elektronicznej lub faksem. Oświadczenie to może zostać złożone przy użyciu formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Zamawiający może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres:

Chili24.pl
ABE Dystrybucja Sp. z o. o.
Kokotów 812D 32-002

4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

c. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany przez Zamawiającego Towar w ciągu minimum 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru. Maksymalny, ustawowy, czas na zwrot środków to 3 miesiące.


VI. Reklamacja Towaru

1. Reklamacje należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz ze zdjęciami, jeżeli przedmiotem reklamacji jest uszkodzenie towaru lub przesyłki na adres: bok@chili24.pl.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.

3.Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 
VII. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji na Platformie Chili24.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 
VIII. Obsługa plików Cookies

Korzystający z Platformy Chili24.pl wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 

IX. Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Wersja komputerowa
Sklep internetowy Shoper Premium