Konkurs Dania Babci Zosi

 

Regulamin konkursu Chili24.pl x Dania Babci Zosi.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na stronie www.Chili24.pl (dalej „Strona Konkursowa”).

Regulamin dostępny jest na stronie www.Chili24.pl w zakładce Konkurs Dania Babci Zosi.

 

 • 1 Postanowienia ogólne:
 1. Organizatorem Konkursu jest SYS Blanka Sysiak, ul. Bobrowiecka 34a, 05-502 Kamionka.
 2. Fundatorem nagród jest SYS Blanka Sysiak, ul. Bobrowiecka 34a, 05-502 Kamionka.
 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i warunki uczestnictwa w konkursie, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
 4. Konkurs organizowany jest w dniu 10.04.2019 i trwa do dnia 10.05.2019 do godziny 23:59.
 5. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, osoby wchodzące w skład Komisji.
 6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 7. Laureat konkursu może brać udział w kolejnych konkursach, a także może zostać ich laureatem, chyba że Organizator wyraźnie nie wyrazi na to zgody ogłaszając kolejny konkurs.

 

 • 2 Warunki uczestnictwa:
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne. Osoby, które w dniu 10.05.2019 mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie za osoby, które w dniu 10.05.2019 nie mają zdolności do czynności prawnych uczestniczą w Konkursie ich przedstawiciele ustawowi.
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Operatora Technicznego jego danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.

 

 • 3 Przebieg konkursu:
 1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zakupu minimum 2 produktów marki Dania Babci Zosi w sklepie internetowym Chili24.pl w dniach 10.04.-10.05.2019 oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowym na stronie https://www.facebook.com/chili24.pl.
 2. Pytanie konkursowe zostanie umieszczone w oznaczonym poście konkursowym a stronie https://www.facebook.com/chili24.pl.
 3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielać w serwisie Facebook pod opublikowanym postem do dnia 05.10.2019 do 23:59 po uprzednim dokonaniu zakupu w sklepie www.chili24.pl.
 4. Organizator konkursu wyłoni 9 osób, które jego zdaniem udzielą najciekawszych odpowiedzi i nagrodzi je nagrodami.
 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 6. Decyzję o wygranej podejmuje Organizator za pośrednictwem Komisji Konkursowej.
 7. Nagrody są przyznawane przez Komisję Konkursową.
 8. Zwycięzcom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w gotówce.
 9. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany Nagrody na inną.
 10. Organizator ma prawo bez podania przyczyny nagrodzić mniejszą lub większą liczbę uczestników konkursu.

 

 • 4 Dane osobowe:
 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie. Organizator zapewnia, że podane dane objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 • 5 Nagrody:
 1. Nagrodami jest 9 zestawów nagród w tym:
  a ) 1 x nagroda główna: robot kuchenny o wartości ok. 250 zł,
  b) 3 x nagroda: książka kucharska + fartuch kuchenny + zestaw produktów Dania Babci Zosi,
  c) 5 x nagroda: fartuch kuchenny + zestaw produktów Dania Babci Zosi + długopis.
 2. Laureaci, o wygranej, zostaną poinformowani na stronie konkursu, pod postem konkursowym do 7 dni od zakończenia konkursu, do godz. 15:00. Nagrodzone osoby mają obowiązek, w ciągu 2 dni roboczych od pojawienia się listy nagrodzonych osób, wysłać w wiadomości prywatnej dane adresowe – potrzebne do przesłania nagrody.
 3. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
 4. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

 

 • 5 Postanowienia końcowe:
 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem malgorzata.krzesniak@firma-sys.pl.
 3. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 5 dni roboczych.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.
 5. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 6. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.
 7. Organizator ma prawo zmienić regulamin w czasie konkursu, jednak zmiana nie może wpływać na przebieg konkursu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Wersja komputerowa
Sklep internetowy Shoper.pl